Rozliczenie

Wszyscy partnerzy starają się o przygotowanie szczegółowej dokumentacji sprawozdawczej i na stronę internetową projektu (www.razem-w-wymianie.pl).

Prosimy wypełnienie formularza dot. opisu projektu na stronę internetową:

http://wiki.dpjw.org/webform/pl/node/200

Rozliczenie dotacji do projektów w złotówkach następuje wg. stałych zasad PNWM. Prosimy o dokładne zestawienie wpływów i wydatków.

Zbieranie dokumentów

Należy zebrać wszystkie dokumenty (faktury, rachunki) i wypełnić odpowiedni formularz. Najlepiej opierać sie przy tym na „liście kontrolnej rozliczenia”, którą otrzymali Państwo wraz z decyzją wstępną.

Prosimy pamiętać o starannym wypełnianiu list uczestników. Powinny one zawierać:

  • kompletne dane adresowe,
  • informacje o wieku uczestników
  • oraz być opatrzone ich własnoręcznymi podpisami.
  • Opiekunowie z Polski i Niemiec poświadczają listy swoimi podpisami.

Kopie rachunków

Proszę dołączyć do rozliczenia kopie tych rachunków, o które prosiliśmy w decyzji wstępnej. Rachunki oryginalne pozostają u Państwa. Kosztów rzeczowych i osobowych nie rozliczamy.

Termin rozliczenia

Wszystkie dokumenty należy przesłać w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu projektu tam, skąd otrzymali Państwo decyzję o przyznaniu dotacji (a więc bezpośrednio do PNWM lub do odpowiedniej jednostki centralnej). Terminy nadsyłania rozliczeń do jedniostek centralnych mogą odbiegać od tych przyjetych w PNWM.

Ostateczna kwota dotacji

Następnie kontrolujemy poprawność i kompletność dokumentacji i jeszcze raz obliczamy kwotę dofinansowania – odpowiednio do rzeczywistej liczby uczestników projektu, dni zrealizowanego programu i poniesionych kosztów.

Uwaga! W rozliczeniu nie możemy uwzględnić uczestników, dni programu i kosztów, o które Państwo nie wnioskowali przed projektem.

Przelew dotacji

Po ustaleniu ostatecznej sumy dofinansowania i odjęciu od niej sumy przelanej przed projektem zaliczki otrzymują Państwo pozostała kwotę. W niektórych przypadkach prosimy o zwrot części wypłaconej dotacji.

Przechowywanie dokumentacji

Do pięciu lat po zakończeniu projektu mamy prawo do kontroli dokumentów. Przez ten czas należy zachować kompletną dokumentację zrealizowanego projektu.

Formularz sprawozdania, zrealizownego programu, listę uczestników znaleźć można na stronie:

www.pnwm.org/dotacje/wnioskowanie-o-dotacje-rozliczenie-projektu/rozliczenie-projektu/